Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

                           

                           

WARUNKI SPRZEDAŻY

Dr Medica Sp z o.o.logomobile

Ul.Sw.Wojciecha 19

20-830 Lublin, Poland

E.U. VAT: PL7123300068

http://www.dr-medica.eu/index.php/pl/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogólne Warunki Sprzedaży

 1. PODSTAWA UMOWY

  1.1. Niniejsze Standardowe Warunki mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży i dostawy, w których Dr Medica Sp. z o.o. (dalej: "Dr Medica") występuje jako (potencjalny) sprzedawca sprzętu.

  1.2. Wyraźnie odrzuca się możliwość zastosowania jakichkolwiek innych Ogólnych Warunków Sprzedaży powszechnie stosowanych przez klienta.

  1.3. Odstępstwa i/lub wyłączenia od niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży będą skuteczne tylko wtedy, gdy obie strony wyrażą na to zgodę w formie pisemnej. Klient nie może czerpać żadnych praw z odstępstw lub wyłączeń w odniesieniu do przyszłych umów.

  1.4. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują również dla zmienionych i dodatkowych umów oraz umów kontynuacyjnych.

 2. GŁÓWNY ELEMENT UMOWY

  W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia lub otrzymania od Dr Medica faktury pro forma, umowa zostanie zawarta dopiero po rozpoczęciu jej realizacji przez Dr Medica lub po jej pisemnym zaakceptowaniu przez Dr Medica.

 3. REZERWACJE I PRZECHOWYWANIE

  3.1.Klient ma prawo, zamiast natychmiastowego przyjęcia oferty, do zarezerwowania sprzętu na następujących warunkach:

  3.1.1. Za zgodą stron klient może zarezerwować sprzęt na 30 dni (po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty) wpłacając 10% zaliczki.

  3.1.2. Wszystkie wpłaty są uważane za bezzwrotne i przepadają na rzecz klienta, chyba że w ciągu 30-dniowego okresu rezerwacji Dr Medica otrzyma potwierdzenie wpłaty.

  3.2. Jeżeli klient nie przekaże Dr Medica wszystkich niezbędnych instrukcji i dokumentów dotyczących udostępnienia lub przekazania sprzętu zgodnie z ustalonymi Incoterms, lub jeżeli klient w inny sposób spowoduje lub zażąda opóźnienia, klient zapłaci, oprócz ceny, wszelkie koszty magazynowania i inne koszty poniesione następnie przez Dr Medica.

  3.3. Dr Medica jest uprawniona do wstrzymania dostawy i przechowywania sprzętu, jeżeli klient jest winien jakiekolwiek kwoty lub zalega z płatnościami.

  3.4. Jeżeli Dr Medica zorganizuje magazynowanie w imieniu klienta lub z powodu określonego w pkt 3.2 lub 3.3, klient będzie zobowiązany do pokrycia opłat za magazynowanie i ubezpieczenie.

 4. DOSTAWA

  4.1. Wszystkie klauzule dotyczące umowy i dostawy należy interpretować zgodnie z międzynarodowymi warunkami spredaży Incoterms obowiązującymi w dniu podanym w umowie. Uzgodnione warunki Incoterms znajdują się na fakturze i stanowią nierozerwalną część umowy między stronami.

  4.2. O ile nie zostało to wyraźnie określone na fakturze, Dr Medica zapewnia opakowanie sprzętu, ograniczające się do zabezpieczenia sprzętu na drewnianych paletach i owinięcia sprzętu w plastikową folię ochronną.

  4.3. Klientowi zaleca się zorganizowanie dodatkowego opakowania dla sprzętu, właściwego dla wybranego sposobu transportu (np. drewniane skrzynie). Jeśli tak zostało uzgodnione między stronami, zostanie to wyraźnie zaznaczone na fakturze.

  4.4. Sprzęt zostanie udostępniony do odbioru lub przekazany - w zależności od uzgodnionych warunków Incoterms - 14 dni od dnia, w którym nastąpi drugie z dwóch poniższych zdarzeń ("okres dostępności"):

  a) Wpłata od Klienta w wysokości całkowitej kwoty zakupu wpłynęła do Dr Medica;
  b) Dr Medica posiada produkty dostarczone przez osobę trzecią, od której Dr Medica nabywa sprzęt.

  4.5. Jeżeli Dr Medica nie będzie w stanie udostępnić sprzętu lub przekazać go zgodnie z uzgodnionymi Incoterms w uzgodnionym okresie dostępności (4.4), Dr Medica dołoży wszelkich starań, w jak największym zakresie, aby udostępnić sprzęt w jak najkrótszym czasie. Tylko wtedy, gdy Dr Medica nie udostępni sprzętu lub nie przekaże go zgodnie z ustalonymi warunkami Incoterms w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące po upływie okresu dostępności (4.4), klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy. W tym przypadku Dr Medica ma również prawo do rozwiązania umowy częściowo lub w całości.

  4.6. W przypadku, gdy klient nie odbierze lub nie wprowadzi sprzętu do magazynu - w zależności od uzgodnionych warunków Incoterms - w ciągu dwóch tygodni od upływu okresu dostępności (4.4), będzie on zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów, jakie Dr Medica może ponieść w związku z przechowywaniem sprzętu, w tym m.in. kosztów wynajmu powierzchni magazynowej w wysokości 10 EUR za (powierzchnię nośną jednej) europalety (80 cm. x 120 cm.) za rozpoczęty tydzień. Z chwilą upływu trzymiesięcznego okresu dostępności (4.4) wszystkie płatności uznaje się za bezzwrotne i utracone przez klienta, a Dr Medica jest uprawniona do sprzedaży sprzętu innemu klientowi.

  4.7. W przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji podczas przechowywania urządzenia, klient jest zobowiązany do pokrycia tych kosztów.

  4.8. Dr Medica ma prawo do zatrzymania sprzętu jako zabezpieczenia zapłaty kosztów przechowywania, konserwacji lub innych kosztów.

 5. WARUNKI PŁATNOŚCI

  5.1. O ile nie została dokonana rezerwacja z powołaniem się na warunki, o których mowa w punkcie "3. Rezerwacje i przechowywanie", wszystkie rachunki wystawione przez Dr Medica muszą być opłacone z góry w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury w walucie uzgodnionej i wskazanej przez Dr Medica.

  5.2. Klient nigdy nie jest uprawniony do dokonania potrącenia lub wstrzymania wykonania świadczenia.

  5.3. W przypadku przekroczenia terminu płatności, klient jest zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych od zaległej kwoty. Dr Medica ma prawo uznać ofertę za anulowaną i/lub zawiesić lub, według własnego uznania, przerwać realizację uzgodnionych świadczeń.

  5.4. Klient może zgłosić zastrzeżenia do faktury tylko w terminie płatności.

  5.5. Zapłata przez klienta lub w jego imieniu służy, niezależnie od innych wskazań klienta, do uregulowania:
  a) pozasądowych kosztów windykacji;
  b) kosztów sądowych;
  c) odsetek; oraz
  d) zaległych kwot głównych, w kolejności ich wymagalności.

 6. ZACHOWANIE TYTUŁU WŁASNOŚCI

  6.1. Dr Medica zatrzymuje prawo własności sprzętu do czasu wypełnienia przez klienta wszystkich zobowiązań związanych z zapłatą należności z tytułu świadczeń wzajemnych należnych klientowi za rzeczy, które zostały mu dostarczone lub zostaną dostarczone przez Dr Medica na podstawie tej samej lub innej umowy lub za usługi wykonane bądź mające być wykonane na jego rzecz przez Dr Medica na podstawie takiej umowy, jak również w odniesieniu do należności wyrównawczych przysługujących klientowi wobec Dr Medica z tytułu niewykonania tych umów.

 7. WADY

  7.1. Dr Medica sprzedaje używany sprzęt medyczny, o ile nie określono inaczej.

  7.2. Sprzęt jest sprzedawany i przekazywany Klientowi przez Dr Medica w stanie, w jakim znajduje się w dniu zawarcia umowy podstawowej pomiędzy Dr Medica a Klientem ("as is, where is") ze wszystkimi związanymi z tym korzyściami i obciążeniami.

  7.3. Okres gwarancji podany jest na fakturze handlowej. Zakupiona faktura jest dowodem na udzielenie gwarancji. Długość gwarancji jest podana na fakturze odpowiednio do warunków uzgodnionych między sprzedającym a kupującym.

  7.4. Klient jest proszony, po uzgodnieniu z Dr Medica, o sprawdzenie sprzętu przed jego przygotowaniem do dostawy lub przekazaniem zgodnie z ustalonymi warunkami Incoterms. Niezależnie od tego, czy Klient skorzysta z dostępu do kontroli sprzętu, czy też wynajmie do tego celu osobę trzecią, ewentualne odchylenia sprzętu, które ujawnią się w późniejszym czasie, nie będą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Klienta dotyczących odszkodowania, obniżenia ceny zakupu lub (częściowego) rozwiązania lub unieważnienia umowy ze strony Klienta.

  7.5. Klient nieodwołalnie zrzeka się prawa, z jakiegokolwiek powodu, do powoływania się na (częściowe) rozwiązanie lub unieważnienie umowy lub do dochodzenia tego na drodze prawnej. Klient zrzeka się ponadto prawa do pociągnięcia Dr Medica do odpowiedzialności lub wszczęcia postępowania sądowego przeciwko Dr Medica w związku z jakąkolwiek szkodą poniesioną przez klienta w związku z transakcją z Dr Medica, w tym z powodu (braku) właściwości sprzętu. Klient wyraźnie akceptuje, że Dr Medica wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność wobec klienta.

  7.6. Klient wyraźnie zrzeka się prawa do powoływania się na jakikolwiek warunek rozwiązujący wyrażony w przeszłości w kontekście jakiejkolwiek transakcji związanej z Dr Medica.

 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  8.1. Dr Medica nigdy nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym za szkody wynikowe, w tym za utratę zysku, utratę oszczędności i utratę z powodu zaprzestania działalności.

  8.2. W przypadku, gdy w trakcie lub w związku z wykonywaniem umowy lub w inny sposób dojdzie do wyrządzenia szkody osobom lub uszkodzenia przedmiotów, za które Dr Medica ponosiłaby odpowiedzialność prawną, odpowiedzialność ta jest ograniczona do kwoty lub kwot, które mogą być dochodzone z ogólnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartego przez Dr Medica, z uwzględnieniem przedmiotowej nadwyżki polisy ubezpieczeniowej Dr Medica.

  8.3. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu wspomniane ubezpieczenie (8.2) nie pokrywa jakiejkolwiek kwoty, której należy się domagać, odpowiedzialność Dr Medica ogranicza się następnie do maksymalnej kwoty równej cenie zapłaconej za dany sprzęt.

  8.4. Wszelkie roszczenia odszkodowawcze stają się nieważne po upływie jednego roku od rozpoczęcia dnia, następującego po dniu, w którym stało się jasne, że klient poniósł szkodę i że Dr Medica jest firmą ewentualnie odpowiedzialną za to.

  8.5. Dr Medica zastrzega sobie wszelkie prawne i umowne środki obrony, na które może się powołać w celu przeciwdziałania odpowiedzialności wobec Klienta, w tym również w imieniu swoich współpracowników i osób nie będących współpracownikami, za których zachowanie Dr Medica ponosiłaby odpowiedzialność prawną.

 9. PRAWO, WYBÓR MIEJSCA POSTĘPOWANIA

  9.1. Do stosunków prawnych pomiędzy Dr Medica a jej klientami stosuje się prawo polskie.

  9.2. Do rozpoznania wszelkich sporów mogących powstać pomiędzy Dr Medica a Klientem właściwy jest wyłącznie polski sąd powszechny w Lublinie.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: adres - ul. Jana Kiepury 5  20-838  Lublin, numery telefonu: +48 880 498 600,+48 791 107 292,+48 451 555 848,+48 885 205 105.

Please publish modules in offcanvas position.